NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

I. Nhiệm vụ của trạm trưởng

A. Nhiệm vụ

Trưởng trạm y tế xã, thị trấn là người đứng đầu đơn vị, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm y tế, chỉ đạo của UBND xã, thị trấn  và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi mặt hoạt động của trạm y tế, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lập kế hoạch hoạt động của trạm y tế xã, thị trấn trình Trung tâm y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm.

2. Tham gia ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm phó ban thường trực chỉ đạo, chủ trì công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

3. Xây dựng quy chế hoạt động của trạm y tế xã theo hướng dẫn của giám đốc trung tâm y tế  huyện, quản lý nhân lực và hoạt động của trạm theo quy chế, theo chức trách cá nhân và thực hiện các chế độ, chính sách theo Quy định của Nhà nước đối với cán bộ y tế thuộc quyền quản lý.

4. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế chuyên môn tại trạm y tế.

5. Phân công các nhân viên y tế thuộc trạm quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia phù hợp với chuyên môn của từng người, đạt hiệu quả: chương trình vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế trường học, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp nước sạch và các chương trình y tế Quốc gia khác...

6. Quản lý, chỉ đạo y tế thôn  hoạt động chuyên môn, tổ chức giao ban hàng tháng, chỉ đạo hoạt động về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên thôn.

7. Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho y tế thôn.

8. Tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại trạm theo nội dung TTYT qui định.

9. Tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã  giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn.

10. Bảo đảm quản lý và tổ chức cung ứng thuốc thiết yếu, sử dụng thuốc an toàn hợp lý chữa bệnh tại trạm cho nhân dân và các đối tượng chính sách khác theo Qui định, quy chế hiện hành.

11. Tham mưu cho UBND xã, quản lý hành nghề y dược tư nhân trên toàn xã

12. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, y dụng cụ, thuốc chữa bệnh... của trạm y tế

13. Quản lý tài chính thu chi của trạm theo Qui định.

14. Tiếp nhận và quản lý công văn, tài liệu.

15. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo Qui dịnh và khi có dịch trên địa bàn quản lý phải báo cáo kịp thời đúng qui định.

16. Tham gia các cuộc họp, giao ban tại TTYT và các công việc khác khi được giao.

B. Mối quan hệ

Chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của giám đốc trung tâm y tế  huyện, chỉ đạo của UBND xã, thị trấn và chỉ đạo phối kết hợp chuyên môn của bệnh viện huyện và các trung tâm chuyên khoa.

Chịu sự quản lý chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã về xây dựng kế hoạch phát triển y tế của địa phương.

Giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền địa phương, và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ của phó trạm trưởng trạm y tế xã

A. Nhiệm vụ:

1. Phó trạm trưởng trạm y tế xã là người giúp Trạm trưởng, chịu trách nhiệm trước trạm trưởng và trước Pháp luật những việc được phân công, khi trạm trưởng vắng mặt được ủy nhiệm điều hành hoạt động của trạm y tế xã.

2. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách phân công và phối hợp với trạm trưởng tổ chức triển khai thực hiện các quy chế chuyên môn tại trạm y tế.

3. Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm  2020 trên địa bàn, duy trì thường xuyên đạt hiệu quả.

4. Tham gia các cuộc họp và công việc khác khi được giao.

B. Mối quan hệ

Chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của trạm trưởng y tế xã và chỉ đạo của TTYT huyện. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền địa phương, và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

III. Nhiệm vụ của bác sỹ, y sỹ đa khoa

A. Nhiệm vụ

1. Khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu, theo phân cấp chuyên môn

2. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng

3. Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho y tế thôn theo kế hoạch của trạm

4. Quản lý sức khỏe cộng đồng và tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự khi được phân công

5. Bác sỹ tham gia khám thai, đỡ đẻ thường, theo dõi quản lý thai sản

6. Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn, duy trì thường xuyên đạt hiệu quả.

7. Ghi chép, thống kê số liệu theo biểu mẫu những việc được giao, báo cáo trạm trưởng tổng hợp

8. Thực hiện các thủ thuật và làm các tiểu phẫu tại trạm theo phân cấp.

9. Bác sỹ hướng dẫn y sỹ về chuyên môn và hướng dẫn kiểm tra y tá thực hiện y lệnh. Y sỹ hướng dẫn kiểm tra y tá thực hiện y lệnh

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

B. Mối quan hệ

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng trạm y tế và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế  huyện và các chuyên khoa ngành dọc cấp trên.

Giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương và kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tại địa phương, quan hệ phối hợp công tác với các thành viên trong trạm.


IV. Nhiệm vụ của cử nhân NHS, Y sĩ sản và Nữ hộ sinh

A. Nhiệm vụ

1. Khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu theo phân cấp, được trạm trưởng giao

2. Tham gia khám thai, đỡ đẻ thường, theo dõi quản lý thai sản, làm các thủ thuật chuyên môn được phân cấp

3. Quản lý theo dõi, thực hiện chăm sóc chương trình CSSK bà mẹ trẻ em như sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy...

4. Tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cộng đồng

5. Thực hiện dịch vụ KHHGĐ được phân cấp

6. Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 trên địa bàn

7. Ghi chép thống kê số liệu theo biểu mẫu những việc được giao báo cáo trưởng trạm tổng hợp.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

B. Mối quan hệ:

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng trạm y tế và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế  huyện.

Giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương và kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tại địa phương, quan hệ phối hợp công tác với các thành viên trong trạm

V. Nhiệm vụ của CN điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (y tá)

A. Nhiệm vụ

1. Thực hiện mệnh lệnh của y, bác sỹ và chăm sóc bệnh nhân tại trạm, tham gia thường trực cấp cứu cùng với y, bác sỹ

2. Thực hiện quy trình vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại trạm

3. Tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng

4. Ghi chép thống kê số liệu theo biểu mẫu những việc được giao báo cáo Trưởng trạm tổng hợp

5. Tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình y tế Quốc gia khác khi được phân công

6. Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng trạm phân công phù hợp với bằng cấp chuyên môn.

B. Mối quan hệ

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng trạm y tế và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế huyện.

Giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương và kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tại địa phương, quan hệ phối hợp công tác với các thành viên trong trạm.

VI. Nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp, dược tá.

A.   Nhiệm vụ

1. Quản lý quầy thuốc thiết yếu, bảo quản thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc, có tủ, ngăn thuốc gây nghiện, thuốc độc riêng theo Quy chế.

2. Quản lý cấp phát thuốc cho các đối tượng khám chữa bệnh và người có thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện theo đúng quy chế dược chính, đặc biệt là thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc độc, quản lý thuốc rõ ràng theo từng nguồn và sử dụng theo đúng qui định

3. Tham mưu với trạm trưởng kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tủ thuốc cấp cứu tại phòng khám, luôn có đủ thuốc cấp cứu trên địa bàn thuốc chống sốc theo qui định

4. Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong  Bộ tiêu chí  Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn

5. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về công tác Dược chính xác, kịp thời

  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

A.   Mối quan hệ

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng trạm y tế và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế huyện.

Giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương và kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tại địa phương, quan hệ phối hợp công tác với các thành viên trong trạm.

(Theo QĐ số .../QĐ-TTYT ban hành ngày 10/03/2016 của TTYT Thủy Nguyên)

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 453
  • Trong tuần: 2 154
  • Tất cả: 36009
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !